Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

PODUZETNIČKI MENADŽMENT

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

1

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Razvijati razumijevanje poduzetništva i poduzetničkih procesa.

Integrirati funkcionalno područje materijala kao što vrijedi i za novi pothvat stvaranja i rasta.

Razvijati razumijevanje uloge i aktivnosti poduzetništva u globalnom okruženju.
Pružiti priliku za procjenu vlastite poduzetničke sklonosti i sposobnosti stvaranja novih pothvata / poslovnog plana.
Razumjeti osnovne aspekte razvoja i podnošenje poslovnog plana.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Razumijevanje poduzetništva i poduzetničkih procesa

Razumijevanje poduzetničkih funkcija

Znati temeljne oblike poduzeća

Razumjeti i znati napraviti analizu vanjskog i unutarnjeg okruženja u poduzeću

Znati metode pokretanja vlastitog poduzetničkog poduhvata

upoznati se sa temeljnim poduzetničkim strategijama
Razvijati razumijevanje uloge i aktivnosti poduzetništva u globalnom okruženju

Pružiti priliku za procjenu vlastite poduzetničke sklonosti i sposobnosti stvaranja novih pothvata / poslovnog plana.
Razumjeti osnovne aspekte razvoja i izrađivanje poslovnog plana

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i vježbe)

Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

Pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave i obveza vezanih uz seminarski rad

Uspješno i u zadanom roku predati i prezentirati seminarski rad

Nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

Pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

Te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

10

Periodična provjera znanja

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

60

100

Pismena provjera znanja*

4

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Pismeni ispit

60

100

Usmena provjera znanja**

4

1-5

Priprema za usmenu provjeru znanja

Usmena provjera znanja

0

10

Ukupno:

6

     

60

100

*Pismenoj provjeri znanja student pristupaju studenti ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

**Usmenom dijelu ispita pristupa student nakon provjere znanja te može povećati ocjenu ostvarenu na kolokviju ili provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Prisustvovanje na 70% nastave (predavanja i seminari)

Aktivno sudjelovanje u nastavi (postavljanje pitanja, sugestije i komentari nastavnih cjelina)

Predan i prezentiran seminarski rad u zadanom roku

Pristupiti parcijalnim pismenim ispitima (kolokvijima) tijekom trajanja nastave i/ili pismenom ispitu nakon uspješno odslušane nastave

Nakon uspješno položenog pismenog ispita pristupiti usmenom ispitu

Pismeni ispit se sastoji od teoretskih i računskih zadataka

Te sve ostale obaveze propisane Pravilnikom o studiranju na Veleučilištu u Slavonskom Brodu

Duljina i način trajanja ispita: Pismeni dio ispita - do 60 min.

                                                       Usmeni dio ispita - do 30 min.

1.8.     Popis literature

Bolfek, B., Sigurnjak, L. (2011.) Poduzetništvo, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod

Hisrich, R.D., Peters, M. P., Shepherd, D. A.,(2011.) Poduzetništvo, Mate, Zagreb

Kolaković, M. (2006.) Poduzetništvo u ekonomiji znanja, Sinergija, Zagreb

Škrtić, M. (2006.) Poduzetništvo, Sinergija, Zagreb

Vizjak, A. (2011.)Formule uspjeha za novo desetljeće, Mate, Zagreb

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo