Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

POSLOVNI ENGLESKI  JEZIK II

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

PRVA  (1)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

20+20+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Kolegij nadograđuje i proširuje jezična znanja i vještine iz prethodnog semestra.

Okvirne teme u drugome semestru uključuju područja marketinga, trgovine, financija, upravljanja ljudskim resursima i poslovanja u različitim kuturama. Studenti čitaju i interpretiraju ne-specijalističke tekstove na stranom jeziku, te ciljano uče stručni vokabular vezan uz okvirne teme.

Razgovarajući o navedenim temama, studenti vježbaju prikladno i gramatički točno izraziti osnovne jezične funkcije (zamolba, prihvaćanje/odbijanje, isprika, savjet, uputa itd).

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana prva  godina

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-  razumjeti i objasniti na stranom jeziku osnovne pojmove vezane uz teme navedene u sadržaju kolegija;

-razumjeti i interpretirati raznovrsne tekstove na stranom jeziku s temama iz ovih područja;

-prenijeti značenje nekih hrvatskih struktura i terminologije iz navedenih područja na strani jezik u prikladnom i  gramatički točnom obliku.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (70 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-3

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3

1-3

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-3

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

1.Cotton, D., D. Falvey, S. Kent: Market Leader, Longman 2000.

2.Mascull, Bill: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press
2000.

3. Špiljak, Višnja (ur.): Englesko-hrvatski poslovni rječnik, Masmedia,
Zagreb, 2000.

4. Oxford Dictionary of Business English, OUP, 1998. (ili Longman
Business English Dictionary)

5. Brieger, N., S. Sweeney: The Language of Business English, Prentice
Hall 1997.

6. Emerson, P.: Business Grammar Builder, Macmillan, Oxford, 2002.

7. Duckworth. M.: Business Grammar & Practice, OUP, Oxford, 2005.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo