Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Poslovni njemački jezik I

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                      

Studijska godina

1. godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

(20 + 10 + 0)

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Svladati osnovni stručni vokabular, usvojiti jezične i gramatičke strukture tipične za stručne tekstove kako bi se studenti poslije mogli samostalno - uz pomoć rječnika – služiti stručnom literaturom na njemačkom jeziku. Naglasiti važnost stručne literature. Steći kompetenciju razumijevanja i interpretacije izabranih tekstova na stranom jeziku, te korištenje jezičnih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova. Učinkovito korištenje rječnika i drugih priručnika. Razvijanje vještina slušanja, govorenja, pisanja i čitanja kao i aktivno korištenje konstrukcija pomoću odabranih tema.

Studenti će steći i proširiti sljedeće kompetencije: razumijevanje i interpretacija izabranih tekstova na stranom jeziku; korištenje gramatičkih struktura u funkciji razumijevanja stručnih tekstova; razlikovanje i primjena različitih jezičnih registara; učinkovito korištenje rječnika i drugih priručnika; razumijevanje i upotreba stručnog vokabulara u ograničenom broju stručnih područja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija:

Nema

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij:

1.       Predstavljanje sebe i drugih

2.       Kratki poslovni i privatni razgovor

3.       Telefoniranje

4.       Interkulturalnost

5.       Opisivanje zemalja njemačkog govornog područja

6.       Struktura i mjesto glagola u rečenici

7.       Podjela glagola i glagolska vremena (definiranje i razlikovanje glagolskih vremena)

8.       Komparacija pridjeva

9.       Razlikovati strukture rečenica i njihove složenosti (odnosne rečenice)

10.   Služenje stručnom terminologijom

11.   Prijevod stručnih tekstova i analiza.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata:

Redovno pohađanje predavanja i vježbi, pisanje kolokvija, pripreme za polaganje ispita.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

0,5

1-11

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

2,5

1-11

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-11

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

3

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:

Na kolegiju stranog jezika studenti imaju dva parcijalna ispita. Prvi dio parcijalnog ispita sadrži pitanja iz dogovorenih područja strukovnog stranog jezika na kolegiju Njemački jezik, a drugi dio su gramatička pravila i jezik struke, dok drugi parcijalni ispit sadrži pitanja iz nadalje odabranog područja strukovnog stranog jezika na kolegiju, a drugi dio su gramatička pravila, jezik struke, te prijevod zadanih odlomaka. Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra mogu se ponoviti na zahtjev studenata. Studenti nemaju obvezu izlaska na parcijalne ispite. Svaki parcijalni ispit piše se 60 minuta. Kolegij se boduje s najviše 100 bodova. Mogućnosti stjecanja bodova po pojedinim aktivnostima su sljedeće:

Opis aktivnosti

Broj bodova

 

Prisutnost na nastavi

100% – 10 bodova

min 93,3% – 6 bodova

min 86,7% – 3 bodova

10

1. parcijalni ispit

a.) 6 pitanja sa max. 5 bodova

b.) 3 pitanja sa max. 5 bodova

45

2. parcijalni ispit

a.) 6 pitanja sa max. 5 bodova

b.) 3 pitanja sa max. 5 bodova

45

Završni ispit**

a.) pitanja i gramatika

b.) prijevod i analiza teksta

90

Ukupno

 

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja.

Konačna ocjena kolegija (koja se upisuje u indeks) je aritmetička sredina ocjena oba parcijalna ispita koje nužno moraju biti pozitivne. U slučaju želje za popravljanjem ocjene s pojedinog parcijalnog ispita održanog tijekom semestra ili na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima, student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima. U tom slučaju dotad ostvarena ocjena na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se briše i priznaje se samo nova ostvarena ocjena.

Polaganje završnog ispita: Na redovitim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima student može polagati pojedine parcijalne ispite ili završni ispit koji objedinjava pitanja oba parcijalna ispita. Završni ispit piše se 90 minuta i sadrži 90 bodova. Ocjena kolegija izračunava se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova

Ocjena

89 – 100

izvrstan (5)

76 – 88

vrlo dobar (4)

63 – 75

dobar (3)

50 – 62

dovoljan (2)

0 – 49

nedovoljan (1)

1.8.     Popis literature:

Čičin-Šain Buljan; Kosanović; Štampalija (2007) Poslovni njemački I. Zagreb, Mikrorad.

1.9.    Komentari:

Nema

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo