Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Međunarodna ekonomija

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

III.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+0+10

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je dobiti temeljna teorijska znanja o razvoju međunarodne ekonomije, svladati problematiku međunarodne razmjene, posebno utjecaj vanjske trgovine na zaduživanje i gospodarski razvoj te steći globalna znanja o djelovanju najvažnijih međunarodnih institucija.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

2.        

3.         1. usvojiti osnovne pojmove koji proizlaze iz međunarodnih odnosa

4.         2. poznavati teorijsku analizu međunarodne ekonomije: zakonitosti međunarodne specijalizacije i međunarodne podjele rada, te osnovne  koristi od međunarodne razmjene

5.         3. usvojiti osnovne značajke  platnobilančne teorije i politike kao i teorije međunarodnog ekonomskog razvoja.

6.         4. usvojiti osnovna znanja o načinu djelovanja i funkcioniranja međunarodnih institucija: Svjetske trgovinske organizacije (WTO), Međunarodnog monetarnog fonda, Svjetske banke te posebno  Europske unije.

7.         5. usvojiti odgovarajuća znanja o suvremenim globalnim zbivanjima u međunarodnoj ekonomiji

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis. Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminari

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarima

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja(ukoliko student ne položi prvi kolokvij)

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

Ø  Pismeno i usmeno (ispitni rok)

Ø  Putem kolokvija (2 KOLOKVIJA) i usmeno

Kolokvij = 60% za prolaz

Ispit = 60% za prolaz

Pismeni dio ispita- esejska pitanja i nabrajanja (ukupno 10 pitanja). Kolokvij/pismeni dio ispita traje 45 minuta. Usmeni ispit traje maksimalno 30 minuta po studentu.

Bodovi

Ocjena

10

izvrstan

9

vrlo dobar

8

dobar

7

dobar

6

dovoljan

1.8.     Popis literature

Obvezna:

Bofek B., Knežević S.: Međunarodna ekonomija, Veleučilište u Slavonskom Brodu, 2011.

Dodatna:

Bilas V, Grgić M. : Međunarodna ekonomija, Sinergija,  Zagreb,  2008.

Krugman P., Obsfield M.: Međunarodna ekonomija, MATE d.o.o Zagreb, 2009

Baban , Lj., Marijanović, G.: Međunarodna ekonomija, 3, izmij. 1 dop. Izd., Ekonomski fakultet , Osijek, 1998.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo