Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Menadžment promjena

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

III.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

35+0+10

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj predmeta je senzibilizirati studente na neophodnost planiranja, praćenja i kontrole dinamičnih promjena u menadžmentu poslovnog okruženja. Studenti trebaju saznati kako konstruktivno upravljati promjenama te kako pomoći tvrtki, odjelu i ljudima da se s tim promjenama što uspješnije nose. Cilj je također kod studenata pobuditi spoznaju o nužnosti suvremenih menadžera da imaju vještine učenja zaposlenih da prihvaćaju promjene, budu otvoreni za promjene na svim razinama u organizaciji, te prihvaćaju i potiču prijelaz iz jednog stanja u drugo.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Ne postoje.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.         Nakon odslušanog kolegija student će:

2.        

3.         1. Znati kako okruženje utječe na poduzeće

4.         2. Znati što sve može potaknuti promjene iz samog poduzeća

5.         3. Oblikovati plan promjene

6.         4. Provoditi plan promjene

7.         5. Očuvati produktivnost rada i motivaciju u uvjetima promjena

8.         6. Pratiti i „zamrznuti“ sustav u željenom stanju

9.         7. Pokrenuti novi ciklus promjena

10.     

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Student je obvezan biti 70 % na nastavi kako bi imao uvjet za potpis.

Za polaganje ispita je potrebno izraditi i izložiti seminarski rad u okviru seminarske nastave.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i seminarska nastava

2,5

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i seminarskoj nastavi

Evidencija prisutnosti studenata

Izrada i obrana seminarskog rada

0

9

0

20

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-7

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

21

21

40

40

Završni ispit **

2,5

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

42

80

Ukupno:

5

     

51

100

**Završni ispit student mora polagati ukoliko nije zadovoljan postignutim bodovima na prethodnim periodičnim provjerama znanja te ukoliko nije položio jednu ili obje periodične provjere znanja.  Student ne može pristupiti usmenom dijelu završnog  ispita ukoliko na pismenom dijelu ispita nije ostvario prolaznu ocjenu.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Kriteriji i način polaganja ispita:

  1. Periodične provjere znanja

Tijekom semestra svaki je student dužan prisustvovati periodičnoj provjeri znanja.  Ukoliko student položi oba pisana dijela periodične provjere znanja te uspješno usmeno i pismeno predstavi i obrani seminarski rad, stječe uvjet za formiranje završne ocjene i nije dužan pristupiti ponovnoj provjeri znanja na ispitnom roku (redovnom ili izvanrednom ). Periodična provjera znanja traje pojedinačno do 45 minuta gdje student odgovara pisano na postavljena pitanja.

Seminarski rad student je dužan napisati sukladno uputama dobivenim od strane nastavnika te ga izložiti i obraniti pred ostalim studentima, koristeći suvremena pomagala u prezentaciji rada (računalo, projektor, prezenter, ppt prezentaciju).

  1. Pismeni i usmeni ispit

Studenti koji nisu zadovoljili periodične provjere znanja tijekom semestra pristupaju polaganju   ispita na redovitim ili izvanrednim ispitnim rokovima. Pismeni dio ispita traje 45 minuta, a usmeni dio ispita može trajati najduže do 30 minuta.

1.8.     Popis literature

  1. Luecke,R.; „Upravljanje promjenama i tranzicijom“, Zgombić i partneri,

      Zagreb, 2004.

  1. Potts,R.;Lamarsh, J.;“Upravljanje promjenom do uspijeha“,

Školska knjiga, Zagreb, 2005.

3.       John P. KOTTER, «Vođenje promjena», Lider Press d.o.o., Zagreb 2009.  

4.       Senge, P.M.; „Ples promjene“, Mozaik knjiga, Zagreb, 2003.

  1. Ferenčić, A.; „Upravljanje promjenama: pripreme za 21. stoljeće“, Izvori d.o.o., Zagreb, 1997.
  2. Burnes, B.: Managing Change, 4th edition, Prentice Hall, New York, 2004.
  3. Kotter, J. P., Cohen, D. S.: The Heart of Change – Real-Life Stories of How People

      Change Their Organizations, Harvard Business School Press, Boston, 2002.

  1. Dujanić, M.;“Upravljanje promjenama u poduzeću“,Zb.Rad.-Sveuč. u 

      Rij.., Ek.fak.god 22. Sv. 1 (2004), str.39-51 (dostupno na internetu u el. obliku)

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo