Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Projektni menadžment

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Menadžment

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

3 godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS

Broj sati (P+V+S)

35+0+15

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je upoznati studente sa projektom kao alatom za provođenje promjena ili reakcija na trendove i izazove tržišta . Studente će se upoznati i sa osnovnim  pojmovima upravljanja projektima kao jednim načinom vođenja i nadzora poslovnih aktivnosti u cilju postizanja poslovnih i društvenih ciljeva koji uz pravilnu primjenu korisnicima reducira troškove poslovanja uz istodobno povećanje produktivnosti

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Stjecanje znanja o važnosti primjene projekata u tržišnom gospodarstvu

2.       Stjecanje osnovnih znanja o projektima , programima, procesima, upravljanju projektima

3.       Prepoznati primjenu projekata u izvršavanju strategije

4.       Poznavati osnovne elemente projektnog plana

5.       Znati objasniti ulogu i ključne aktivnosti u fazi završetka projekta 

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 samostalni zadaci 

 mentorski rad

1.5.    Obveze studenata

Uvjet za dobivanje potpisa jest prisustvovanje na 70% nastavnih sati utvrđenih studijskim programom te izrada seminarskog rada, odnosno domaćeg uratka.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Dodatne aktivnosti*

           

Periodična provjera znanja

2,5

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1

Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

2,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita:

Kolokvij 1+ Kolokvij 2= Konačna ocjena

Pismeni ispit + usmeni ispit= Konačna ocjena

Trajanje pismenog ispita jest 45 minuta, a usmeni do 30 minuta po studentu.

1.8.     Popis literature

Omazić Mislav Ante, Boljkas Stipe, Projektni menadžment, Sinergija nakladništvo, Zagreb 2005

Zekić Zdravko., Projektni menadžment, upravljanje razvojnim promjenama, Ekonomski fakultet u Rijeci, Rijeka 2010.

1.9   Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo