Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Alati i naprave

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s alatima i napravama.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Objasniti osnove o napravama i o podjeli te svrstavanju raznih vrsta alata u grupe po određenim karakteristikama.

2.       Primijeniti stečeno znanje na konkretne primjere iz prakse u vidu idejnih i inovativnih rješenja pozicioniranja predmeta pri obradi.

3.       Opisati različite materijale od kojih su izrađeni alati za obradu, i geometrije najraširenijih i u praksi uobičajenih alata za obradu.

4.       Objasniti optimalnu proizvodnju i optimizaciju parametara pri obradi kako bi se smanjili troškovi izrade i povećala konkurentnost na tržištu.

5.       Prepoznati sastavne dijelove najraširenijeg alata za oblikovanje lime deformiranjem – štanci.

6.       Protumačiti važnost tolerancija, zračnosti i zazora kod alata za štancanje, pošto su to najznačajnije veličine koje će susresti u praksi.

7.       Primijeniti stečeno znanje za rješavanje jednostavnije slučaja iz prakse vezano uz konstruiranje alata za štancanje.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-7

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Sudjelovanje na nastavi

1

1-7

Priprema za predstojeće predavanja i vježbe

Evidencija aktivnosti

0

10

Periodična provjera znanja

2

1-7

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

85

Završni ispit **

2

1-7

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

85

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% ………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………dobar (3)

81% -   90% ……….vrlo dobar (4)

91% - 100% …………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.                 Grizelj, B.: "Alati i naprave", Strojarski fakultet Slavonski Brod 2004.

2.                 Grizelj, Branko; Seuček, Ivan, "Rezni alati : noževi, glodala". Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu(sveucilisni udzbenik), 2007.

3.                 Rebec, B.; Margić, S.: "Štance I dio", Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 1990.

4.                 Rebec, B.;  Margić, S.: "Štance II dio", Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 1990.

5.                 Rebec, B.: "Naprave", Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 1990.

6.                 Rebec, B.: "Rezni alati" Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, 1990.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo