Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Elementi konstrukcija

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

Obavezni                                       

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+45+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenata s osnovnim konstrukcijskim i funkcionalnim značajkama rastavljivih i nerastavljivih elemenata konstrukcija, tolerancija, veza vratila s glavinom, osovina i vratila, opruga, ležaja i elemenata cijevnih vodova i zapornih organa. Funkcionalna, kinematička i konstrukcijska analiza prijenosnika snage i gibanja. Upoznavanje studenata s njihovim konstruiranjem, proračunima i izborom materijala te održavanjem.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

  1. Primijeniti normizaciju i tehničku regulativu u području elemenata konstrukcija.
  2. Primijeniti proračun i oblikovanje na karakterističnim primjerima konstrukcijskih elemenata tolerancija, rastavljivih i nerastavljivih spojeva, vratila i osovina, opruga i ležaja, te cijevnih vodova i zapornih organa iz programskog sadržaja kolegija.
  3. Konstruirati i izraditi proračun steznog, zavarenog i vijčanog spoja
  4. Konstruirati i izraditi proračun ručne dizalice.
  5. Primijeniti proračun i oblikovanje na karakterističnim primjerima konstrukcijskih elemenata iz prijenosnika snage i gibanja, te određivanje kinematičkih odnosa i toka snage.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama i obvezna predaja dva proračuna kao uvjet za potpis.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,0

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

3,0

1-8

Priprema za pisanu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

25

50

Završni ispit *

3,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pisana* provjera znanja

25

50

 

1,0

1-8

Priprema za provjeru znanja

Usmena provjera znanja

25

50

Ukupno:

6

     

50

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

  • Duljina i način trajanja ispita:     Pisani dio ispita                - do 180 min.

                                                                      Usmeni dio ispita            - do 20 min.

1.8.     Popis literature

1.      Decker, K. H., Elementi strojeva, Tehnička knjiga, Zagreb 1987.

2.      Oberšmit, E.: Ozubljenja i zupčanici, SNL, Zagreb 1982.

3.      Kljajin, M.: Elementi strojeva I (podloge za vježbe): Stezni, zavareni i vijčani spoj (P1), Ručna dizalica (P2), Vratilo (P3), Lamelna spojka (P4), Reduktor (P5),  SF, Slavonski Brod, 2001. (interno izdanje),

4.      Shigley, J. E.; Mischke, C. R.; Budynas, R.: Mechanical Engineering Design, Seventh Edition, 7th Edition,  ISBN: 0-07-292193-5, McGraw-Hill High Education, 2003.

5.      Shigley, J. E.; Mischke, C. R.; Brown, T. H.: Standard Handbook of Machine Design, Third Edition, ISBN: 0-07-144164-6, McGraw-Hill High Education, 2004.

6.      Cvirn, Ž.; Herold, Z.: Elementi konstrukcija, FSB-Zagreb 2000.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo