Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Kontrola kvalitete

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj kolegija je usvajanje osnovnih znanja o kontroli kvalitete proizvoda i procesa te razvijanje vještine izrade dokumentacije o kvaliteti proizvoda.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

                -

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studentI će moći:

1.       Razumjeti svrhu i značenjem kontrole kvalitete u industrijskoj proizvodnji

2.       Objasniti vrste i metode kontrole

3.       Opisati pojedine metode nerazornih ispitivanja

4.       Opisati zadatke prijemne (ulazne) kontrole

5.       Objasniti osnovne pojmove statističke kontrole kvalitete

6.       Objasniti planove uzorkovanja

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

1,0

1-6

Priprema za pisanu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

25

50

Završni ispit *

1,0

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pisana* provjera znanja

25

50

0,5

1-6

Priprema za provjeru znanja

Usmena provjera znanja

25

50

Ukupno:

3

     

50

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

Duljina i način trajanja ispita:     Pisani dio ispita                - do 45 min.

                                                       Usmeni dio ispita            - do 15 min.

1.8.     Popis literature

1.       Banovac E., Kozak D., Maglić L.: Osnove, metode i alati kvalitete, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Slavonski Brod, 2011.

2.       Inženjerski priručnik IP4 – Treći svezak: Organizacija proizvodnje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

3.       J. M. Juran, F. M. Gryna: Planiranje i analiza kvalitete, Mate d.o.o., Zagreb, 1999.

4.       Product quality: A guide for small and medium-sized enterprises, United Nations Industrial Development Organization, Vienna, 2006.

1.9.    Komentari

-

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo