Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Materijali II

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

Druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s mehanizmima plastične deformacije, nepravilnostima kristalne rešetke,  mehanizmima i vrstama difuzije, strukturnim pretvorbama Fe-legura pri gašenju austenita i  mehanizmima očvrsnuća metala. Upoznavanje s osnovama proizvodnje metala, proizvodnjom čelika i željeznih ljevova, strukturom, svojstvima i primjenom materijala na bazi željeza, obojenih metala i njihovih legura, polimera, konstrukcijske keramike i kompozita.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno položenog ispita student će moći:

1.       Definirati mehanizme i metode modifikacije svojstava materijala

2.       Protumačiti stvarni dijagram naprezanje-istezanje

3.       Klasificirati nepravilnosti kristalne rešetke

4.       Objasniti mehanizme očvrsnuća metala

5.       Analizirati strukturne pretvorbe Fe-legura pri gašenju austenita

6.       Povezati mikrostrukturu (vrsta i izgled) s vrstom čelika

7.       Opisati način proizvodnje željeznih ljevova i čelika

8.       Opisati strukturu, definirati  osnovna svojstva i navesti mogućnosti primjene željeznih ljevova, konstrukcijskih čelika, alatnih čelika, obojenih metala i njihovih legura, polimernih materijala, konstrukcijske keramike i kompozitnih materijala

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza i stječe pravo polaganja ispita imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati i uredno izvršili dogovorene studijske obveze.

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Periodična provjera znanja

1,5

1-8

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

50

100

Završni ispit **

1,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

50

100

Ukupno:

3

     

50

100

**Pismenoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismeno.             

Pismeni dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem tri kolokvija koji se polažu periodično tijekom nastave.

Kriteriji ocjenjivanja (kolokvija i pismenog dijela ispita):

  0 – 49 %             – nedovoljan (1)

50 – 62 %             – dovoljan (2)

63 – 75 %             – dobar (3)

76 – 88 %             – vrlo dobar (4)

89 – 100 %          – izvrstan (5)

Kod određivanja konačne ocjene ispita na osnovi pozitivno ocjenjenih kolokvija uzima se u obzir srednja vrijednost postotka bodova ostvarenih na kolokvijima.

 

Duljina trajanja kolokvija i ispita:

-          kolokvij - do 45 min

-          pismeni dio ispita - do 135 min

1.8.     Popis literature

1.       M. Novosel, D. Krumes: Željezni materijali (metalografske osnove i tehnička primjena željeznih ljevova), Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1997.

2.       M. Novosel, D. Krumes, I. Kladarić: Željezni materijali - Konstrukcijski čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2013.

3.       M. Novosel, D. Krumes: Posebni čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1998.

4.       T. Filetin, F. Kovačiček, J. Indof: Svojstva i primjena materijala, FSB, Zagreb, 2002.

5.       I. Vitez: Struktura i svojstva, autorizirana predavanja, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

6.       I. Vitez:  Sistemi legiranja, vrste i namjena čelika, MF Zenica, 1993.

7.       H. Schumann: Metalographie, VED DVFG, Leipzig, 1986.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo