Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Računalom podržan dizajn CAD

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

15+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s računalom podržanim konstruiranjem. Omogućiti primjenu CAD sustava u izradi računalnih modela konstrukcijskih elemenata i sklopova u procesu definiranje funkcionalne strukture (gemometrijska i funkcionalna konzistentnost) konstrukcijskog modela.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Definirati osnovne pojmove o računalom podržanom konstruiranju.

Primijeniti CAD u izradi računalnih modela konstrukcijskih elemenata.

Primijeniti CAD u izradi računalnih modela konstrukcijskih sklopova.

Konstruirati i izraditi računalni parametarski model konstrukcijskog dijela.

Konstruirati i izraditi računalni parametarski model konstrukcijskog sklopa, te provjeriti geometrijsku i funkcionalnu konzistentnost konstrukcijskog modela.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Pohađanje nastave

1

1-5

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija nazočnosti.

1

20

Laboratorijske i konstrukcijske vježbe

1

2-5

Primjena CAD sustava u konstruiranju računalnih modela konstrukcijskih elemenata i sklopova

Bodovanje na osnovi analize točnosti postupaka i pravila razvoja proizvoda u procesu konstruiranja primjenom CAD sustava.

25

40

Završni ispit

1

2-5

Projekta računalnog modela konstrukcijskih elemenata i/ili sklopova primjenom CAD sustava

Vrednovanje svih aktivnosti kroz semestar: pohađanje nastave,  sudjelovanje u pojedinačnoj  izradi konstrukcijskog modela primjenom CAD sustava.

25

40

             

Ukupno:

3

     

51

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Pismeni (izrada modela na računalu uvažavajući konstrukcijske i funkcionalne značajke modeliranih elemenata konstrukcija, podsklopova i sklopova) i usmeni.

Studenti samostalno modeliraju i analiziraju jednostavne probleme pod nadzorom asistenta. Pojedini se zadaci zadaju za domaći rad. Ocjena domaćih radova daje ocjenu vježbi iz ovog kolegija.

1.8.     Popis literature

  1. Lee, K.: Principles of CAD/CAM/CAE Systems, Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1999.
  2. Shah J. J.; Mäntylä, M.: Parametric and Feature-Based CAD/CAM, Wiliey-Interscience Publication, New York, 1995.
  3. Kljajin, M.; Opalić, M.: Inženjerska grafika, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2010

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo