Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Računalom podržano inženjerstvo

Studijski program

Preddiplomski Stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

3

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Pregled danas najviše korištenih CAD programa s karakterističnim područjima primjene; osnovni principi računalne grafike; 2D i 3D geometrijsko modeliranje; uvod u analizu pomoću metode konačnih elemenata (MKE); uvod u integrirano inženjerstvo i praćenje proizvoda kroz njegov cijeli životni vijek. Očekuje se da studenti usvoje osnovne koncepte konstruiranja pomoću računala i analize strukture, osposobljavajući se za različite CAD i CAE softverske alate. Time bi studenti stekli cjeloviti uvid u sve faze razvoja konstrukcije proizvoda.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Primijeniti osnovne informacijske tehnologije u inženjerskoj praksi.

2.       Prepoznati proizvod kao tehnički sustav.

3.       Primijeniti posebna programska rješenja u oblikovanju i proračunu elemenata konstrukcija, podsklopova i sklopova.

4.       Konstruirati i izraditi projekt proizvoda kao tehničkog sustava primjenom računalnih programskih rješenja.

5.       Analizirati pravce razvoja i primjene informacijske tehnologije u razlitim inženjerskim aktivnostima kao podrška unapređenju i poticanje kreativnosti.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama i obvezna predaja dva proračuna kao uvjet za potpis.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Pohađanje
nastave

1

1-2

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje

Evidencija uz kratku usmenu/pismenu provjeru znanja

7

10

Pohađanje
vježbi

0,5

1-4

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje

Evidencija i
pregled vježbi

8

10

Seminarski
rad

0,5

1-4

Samostalna izrada seminarskog rada

Pregled seminarskog rada i vrednovanje prema unaprijed dogovorenim kriterijima

20

50

Završni
ispit

1

1-4

Pismena provjera znanja

Kolokvij

15

30

Ukupno:

3

     

50

100

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita: Ispit se polaže kolokvijalno ili izradom seminarskih radova.

Oblici provođenja nastave: Predavanja, vježbe

      Ispit se sastoji od pismenog ili izrade dva seminara i izlaganja istog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija ili seminarska rada.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.      Lee, K., Principles of CAD/CAM/CAE Systems, A. Wesley Longman Inc., Reading, MA, 1999.

2.      Zeid, I., CAD/CAM Theory and Practice, McGraw-Hill, Inc. Toronto, 2003.

3.      Planchard, D., Planchard, M., Engineering Design with SolidWorks 2004 and MultiMedia CD, ISBN 1585031631

4.      http://www.cae_refcentar.fsb.hr/ Þ Programske aplikacije za računalom podržano inženjerstvo

5.      http://www.cad-infos.com/Þ Pregled softvera za CAD/CAM/CAE/FEM/PDM/EDM

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo