Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Toplina i toplinski strojevi

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s termodinamičkim veličinama stanja, ponašanjem idealnih plinova i para i zakonima održanja mase i energije te  kružnim desnokretnim i ljevokretnim procesima. Upoznati studente s osnovnim zakonima prijenosa topline i njihovom primjenom u inženjerskim područjima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. Identificirati i opisati fizikalne veličine i jedinice u termodinamici

2. Interpretirati i opisati prvi i drugi zakon termodinamike te pojam toplinskog stanja

3. Definirati i opisati jednadžbu stanja idealnog plina i mješavine plinova

4. Opisati osnovne promjene stanja idealnog plina

5. Opisati promjene stanja pri isparivanju i ukapljivanju

6. Opisati i analizirati toplinske pojave pri izgaranju

7. Definirati, opisati i usporediti osnovne oblike prijelaza topline

8. Primijeniti zakone termodinamike i mehanike fluida na procese kompresora i motora s unutrašnjim izgaranjem

9. Primijeniti usvojena znanja na rješavanje termodinamičkih zadataka (praktičnih

problema)

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-9

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Oblici provođenja nastave: Predavanja, vježbe

Način polaganja ispita: Pismeni i usmeni ispit.

       Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.       Hnatko, E;Jukić, J.: Toplina, VUSB, Slavonski Brod, 2012.

2.       Halasz, B.: Zbirka zadataka iz nauke o toplini, FSB, Zagreb, 2001.

3.       Bošnjaković, F.; Knoche, K. F.: Technische Thermodynamik, Teil I, VEB: Leipzig. 1988.

4.       Hnatko, E.: Motorna cestovna vozila, ŠCSV Zagreb, 1992.

5.       Ferguson, R.C.; Kirkpatrick, T.A.: Internal Combustion Engines, Colorado State University, John Wiley and Sons, Inc. New York, 2000;

6.       Jeras, D.: Klipni motori - uređaji motora, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

7.       Halasz, B.: Zbirka zadataka iz uvoda u termodinamiku, FSB Zagreb, 2009.

8.       Andrassy, M.; Stapni kompresori, FSB, Zagreb, 2004.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo