Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Upravljanje proizvodnjom

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

Obavezni                                       

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

45+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Stjecanje znanja o temeljnim metodama za upravljanje proizvodnjom i uslugama te upoznavanje sa metodama i modelima planiranja i terminiranja proizvodnje i upravljanja zalihama materijala.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1. Objasniti značaj upravljanja proizvodnjom kroz aktivnosti planiranja

2. Opisati metode planiranja proizvodnje

3. Izraditi plan proizvodnje pomoću linijskih dijagrama i mrežnim planiranjem

4. Opisati terminiranje, lansiranje i praćenje proizvodnje uzimajući u obzir prioritete i njihove   

ključne procese

5. Analizirati utjecajne parametre na troškove proizvodnje i definirati troškove proizvodnje

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3,5

1-5

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3,5

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Oblici provođenja nastave: Predavanja, vježbe.

Način polaganja ispita: Ispit se polaže pismeno i usmeno.

       Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.      Majdandžić, N.; Lujić, R.; Matičević, G.; Šimunović, G.; Majdandžić, I.: Upravljanje proizvodnjom, Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2001.

2.      Majdandžić, N.: Upravljanje proizvodnjom – Informacijski sistem planiranja, ISOT, Zagreb, 1988.

3.      Dulčić, Ž.; Pavić, I.; Rovan, M.; Veža, I. Proizvodni menedžment. Ekonomski fakultet Split i Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split, 1996.

4.       Majdandžić, N.: Računalom integrirana proizvodnja, Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 1997.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo