Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Njemački tehnički jezik

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

PRVA  (1) Redovni studenti

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

2

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Cilj ovog kolegija je upoznati i podsjetiti studente s gramatičkim i jezičnim strukturama engleskog jezika te naučiti studente pravilno koristiti stručnu terminologiju te istu i primjenjivati.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana prva  godina

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

-         služiti se stručnom terminologijom

-         služiti se stručnom terminologijom

-         definirati i razlikovati glagolska vremena

-         koristiti se pasivnim konstrukcijama u pisanom i usmenom obliku

-         objasniti različite strukture rečenica i njihove složenosti

-         moći će slagati vremena i koristiti direktni i indirektni govor

-         kategorizirati frazalne i modalne glagole

-         prevoditi stručne tekstove

-         primjenjivati stečena znanja u svim kategorijama engleskog/njemačkog jezika

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Studenti imaju sljedeće obveze kako bi ostvarili pravo na potpis:

1. Prisustvovanje predavanjima i  vježbama (5 %) 

2. Biti prisutan na nastavi kada se potpisuju indeksi (zadnji tjedan nastave)

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0%

5%

Periodična provjera znanja

1

1-9

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50%

95%

Završni ispit **

1

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50%

95%

Ukupno:

2

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Redoviti ispitni rok sastoji se od pismenog ispita i usmenog ispita, ako student zadovolji

na pismenom ispitu.

 Popis literature : Preporučena literatura:

1.      Z. Štambuk, D. Marinić, Deutsch und Technik: Materie, Energie, Information, Š.K. Zagreb, 1993.

2.      M. Uroić, A. Hurm, Njemačko-hrvatski rječnik, Š.K. Zagreb, 1994

3.      Medić, Kleine deutsche Grammatik, Š.K. Zagreb

4.      V. Dabac, Tehnički rječnik, njemačko-hrvatski, Tehnička knjiga, Zagreb

5.      V. Dabac, Tehnički rječnik, hrvatsko-njemački, Tehnička knjiga, Zagreb

6.      V. Muljević, Peterojezični tehnički rječnik, Tehnička knjiga, Zagreb

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo