Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Osnove Informatike

Studijski program

Stručni studij Primijenjenog strojarstva

Status kolegija

 Obavezni                                     

Studijska godina

Prva studijska godina

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5 ECTS bodova

Broj sati (P+V+S)

(30 30 0)

1.       OPIS KOLEGIJA

1.1.    Ciljevi kolegija :

Cilj kolegija je upoznati studente s korištenjem računala u

svakodnevnom životu; upoznati studente sa suvremenim

tehnologijama

 

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

 

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Ishodi učenja – nakon uspješno savladanog kolegija studenti će moći:

Razlikovati osnovne dijelove računala

Oblikovati proizvoljni ili zadani tekst u programu za obradu teksta

Oblikovati, prilagoditi, podesiti napredne postavke programa za obradu teksta

Usporediti, obraditi i prikazati brojčane podatke u tabličnom kalkulatoru

Argumentirano prezentirati stručni sadržaj putem MS Office PowerPointa,

Dizajnirati tehničke crteže pomoću računala

Izraditi, napisati i formulirati završni seminarski rad koristeći gore navedene

usvojene kompetencije

 

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Od studenata se očekuje da redovito pohađaju vježbe, pišu i usmeno izlažu zadane im seminarske radove, te pišu parcijalne ispite i/ili završni ispit na redovnom ili izvanrednom ispitnom roku.

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati, uz uvjet da su napisali i usmeno prezentirali svoj seminarski rad. Studenti koji ne ostvare sve uvjete za potpis isti kolegij mogu ponovno upisati u idućoj akademskoj godini

.

Na vježbama je potrebno koristit službene e-mail adrese te je shodno potrebno nositi CARnet korisničke podatke na vježbe.

 

1.6.    Praćenje rada studenata putem parcijalnih provjera znanja tokom semestra te putem redovitih provjera znanja na samim vježbama. Za svakog studenta vodi se evidencija o pohađanju nastave i uspjesima proisteklim iz njegovog rada (prisutnost na nastavi, seminar, parcijalni ispiti i/ili završni ispit).

 

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2,5

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

10

20

Dodatne aktivnosti*

1,5

1-8

Pisanje i uređivanje seminarskog rada, Izrada prezentacije te usmeno izlaganje

Ocjenjivanje seminarskog rada

10

20

Periodična provjera znanja

2

1-8

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

(po potrebi dodajete

30

60

Završni ispit **

2

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

30

60

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Na ispit svi studenti trebaju znati svoje CARNet račune za pristup službenom e-mailu.

Ne postoji nikakva međusobna uvjetovanost za pristupanje pojedinom parcijalnom ispitu. Parcijalni ispiti tijekom semestra neće se ponavljati, a studenti nemaju obvezu izlaska na njih. Svaki parcijalni ispit piše se 90 minuta.

U slučaju želje za popravljanjem svog rezultata s pojedinog parcijalnog ispita

(broja bodova), student ima pravo ponovnog polaganja bilo kojeg od njih u

okviru završnog ispita na redovnim i/ili izvanrednim ispitnim rokovima

utvrđenim rasporedom na Veleučilištu u Slavonskom Brodu. U tom slučaju

dotad ostvareni bodovi na parcijalnom ispitu kojeg student ponovo piše se brišu

i priznaju se samo novi ostvareni bodovi. Ovo pravilo vrijedi samo za zimski

redoviti ispitni rok

Trajanje završnog ispita je do 135 minuta, a usmenog do 60 minuta

 

1.8.     Popis literature

1. nastavna predavanja

2. D. Grundler, D. Franulić Šarić, T. Rolich,

Primijenjeno računalstvo – Izabrani primjeri,

Graphis. Zagreb, 2002.

3. V. Galešev, P. Brođanac, M. Korać, LJ. Miletić,

S. Grabusin, S. Babić, Z. Soldo, L. Kralj, G.

Sokol, D. Kovač, Informatika i Računalstvo,

SysPrint, Zagreb, 2009.

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo