Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tehničko crtanje i računalna grafika

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                 

Studijska godina

1.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente s tehničkim normama u izradi tehničkih crteža i dokumentacije sa i bez primjene računala. Upoznati studente s pravilima pri projiciranju i osnovama deskriptivne geometrije. Definirati i praktički primijeniti pravila ortogonalnog projiciranja, prostornog predočavanja i prostoručnog skiciranja u prikazivanju različitih elemenata strojarskih konstrukcija i shema.  Prikazati i upoznati  studente s pravilima pri izradi i opisu tehničkih crteža. Upoznati studente s tehničkim crtanjem priborom i uz pomoć računala u izradi tehničkih crteža  i dokumentacije sa svim zahtjevima i pravilima tehničkog crtanja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Primijeniti stečeno znanje u postupku projiciranja jednostavnih geometrijskih odnosa  točke, dužine, pravca, lika i tijela.

Prostoručno skicirati prema pravilima tehničkog crtanja pojedinačne i sklopne elemente konstrukcija, te primjena ortogonalne aksonometrije u prostornom prikazu.

Izraditi tehnički crtež, primjenom pribora za tehničko crtanje, s prikazom pojedinačnih i sklopnih elemente konstrukcija, te primjena ortogonalne aksonometrije u prostornom prikazu.

Primjenom računala u izradi tehničkih crteža nacrtati pojedinačne i sklopne elemente konstrukcija, te primjena ortogonalne aksonometrije u prostornom prikazu.

Izraditi projekt tehničke dokumentacije.

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama, te obvezna predaja Tehničkog pisma, Vježbenice i crteža: prostoručno, u priboru i u AutoCAD-u kao uvjet za potpis.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Pohađanje nastave

1

1-5

Prisutnost uz aktivno sudjelovanje na predavanjima, konstrukcijskim i laboratorijskim vježbama

Evidencija nazočnosti

1

5

Konstrukcijske vježbe

1

1-5

Izrada konstrukcijskih programa i domaćih zadaća

Bodovanje na osnovi analize točnosti postupka i pravila tehničkog crtanja u izradi konstrukcijskih programa i domaćih zadaća

20

40

Periodična provjera znanja putem kolokvija ili cjelovitog ispita

2

1-5

Rješavanje konstrukcijskih zadataka, analiza projekcija, pravila tehničkog crtanja

Bodovanje na osnovi analize točnosti konstrukcijskih zadataka, usvojenih pravila i normi tehničkog crtanja

20

40

Završni ispit

1

1-5

a)Studenti koji su položili kolokvije imaju samo usmenu provjeru znanjab)Studenti koji pristupaju cjelovitom ispitu imaju pismenu i usmenu provjeru znanja

a)Vrednovanje svih aktivnosti kroz semestar: pohađanje nastave,  konstrukcijskih  programa i zadaća,   kolokvija te završnog usmenog ispita.

b)Vrednovanje: pohađanja nastave, konstrukcijskih programa i zadaća te pismenog i usmenog dijela ispita

10

15

Ukupno

5

     

51

100

 

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-          Pisanog dijela ispita

-          Usmenog dijela ispita  

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1, K2,K3, K4 i K5.

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %.

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                            – dovoljan          (2)

63 – 75 %                            – dobar                (3)

76 – 88 %                            – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                          – izvrstan            (5)

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

  • Duljina i način trajanja ispita:     Pisani dio ispita                - do 180 min.

                                                                      Usmeni dio ispita            - do 15 min.

1.8.     Popis literature

1.      Opalić, M.; Kljajin, M., Sebastijanović, S.: Tehničko crtanje, Sveučilišta u Osijeku i Zagrebu, Čakovec, 2003.

2.      Kljajin, M.: Vježbenica iz tehničkog crtanja, SF, Slavonski Brod, 1995. (interno izdanje)

3.      Herold, Z.: Inženjerska grafika, Inženjerski priručnik,  Školska knjiga, Zagreb, 1994.

4.      Horvatić- Baldasar, K.; Babić, I.: Nacrtna geometrija, Sand d.o.o.,  Zagreb 2001.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo