Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tehnologija II

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa tehnologijom i postupcima oblikovanja metala deformiranjem te s postupcima i tehnologijom obrade odvajanjem čestica.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       znati definirati postupke obrade odvajanjem čestica i obrade deformiranjem

2.       Identificirati metode koje se primjenjuju za određivanje pogodnosti nekog metalnog materijala za oblikovanje određenom vrstom postupka i metode za određivanje obradivosti materijala

3.       Iz osnovnih jednadžbi primijeniti stečena znanja te pomoću jednostavnih izvoda doći do jednadžbi stanja naprezanja za jednostavne primjere oblikovanja.

4.       Primijeniti stečeno znanje za izvođenje jednadžbi za naprezanja i sile deformiranja za kompliciranije i najrasprostranjenije postupke oblikovanja (sabijanje, provlačenje, duboko vučenje).

5.       Razlikovati postupke obrade rezanjem i postupke obrade trenjem

6.       Objasniti odabir alata za pojedini postupak rezanja

7.       Definirati tipove trošenja reznih pločica

8.       Definirati sile i snagu rezanja steći predodžbu o uvjetima primjene postupaka

9.       Steći temeljna znanja o parametrima postupaka obrade

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama.
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-9

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Sudjelovanje na nastavi

1

1-9

Priprema za predstojeće predavanja i vježbe

Evidencija aktivnosti

0

10

Periodična provjera znanja

3

1-9

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

Kolokvij 3

Kolokvij 4

50

85

Završni ispit **

3

1-9

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

85

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz svih kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% ………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………dobar (3)

81% -   90% ……….vrlo dobar (4)

91% - 100% …………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.                 Grizelj, B.: "Alati i naprave", Strojarski fakultet Slavonski Brod 2004.

2.                 Grizelj, B.: "Oblikovanje metala deformiranjem", Strojarski fakultet Slavonski Brod 2002.

3.                 Grizelj, Branko; Seuček, Ivan, "Rezni alati : noževi, glodala". Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu(sveucilisni udzbenik), 2007.

4.                 Grizelj, Branko, "Strojevi za oblikovanje metala deformiranjem". Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu(sveucilisni udzbenik), 2007.

5.                 Grizelj, Branko, "Oblikovanje lima deformiranjem", Slavonski Brod : Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2009 (knjiga).

6.                 Šavar, Š. : Obrada metala odvajanjem čestica I , pojedina poglavlja, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb 1991.

7.                 Cebalo, R.. : Obrada odvajanjem čestica – podsjetnik za ispit, Zagreb 2000.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo