Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Ekologija II

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

  Izborni

Studijska godina

3.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Stjecanje znanja o temeljnjim ekološkim pojmovima, zakonitostima koji vladaju u prirodi i značenju zaštite okoliša u suvremenim uvjetima poslovanja.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.Analizirati suvremene industrijske procese s aspekta zaštite okoliša

2.Opisati i izračunati veličine štetnih emisija tijekom industrijskih i energetskih procesa

3.Definirati postupke za smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu

4. Definirati načine zbrinjavanja i upravljanje nad zbrinjavanjem otpada

5. Opisati postupke (procedure) obrade, uklanjnja i odlaganja opasnog otpada

6. Definirati značaj sustava zaštite okoliša u suvremenim uvjetima poslovanja

1.4.    Vrste izvođenja nastave

  predavanja

  seminari i radionice 

  vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama

Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Seminarski rad

50

100

Završni ispit **

3

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Način polaganja ispita: Ispit se polaže kolokvijalno ili izradom seminarskih radova.

Oblici provođenja nastave: Predavanja, vježbe

      Ispit se sastoji od pismenog ili izrade seminara i izlaganja istog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.       Glavač, V. Uvod u globalnu ekologiju, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2001.

2.       Kondić, Ž.,Kondić, V., Okoliš i ISO 14000 – primjena, Konzalting usluge, Varaždin, 2009.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo