Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Kontrola i upravljanje procesima

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

3.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

6

Broj sati (P+V+S)

30+45+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa načinima upravljanja procesima i tehnikama kontrole i osiguranja kvalitete koje se koriste u praksi tes primjenom programibilnih logičkih kontrolera (PLC) i računala u različitim zadacima upravljanja procesima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Izabrati odgovarajuću metodu kontrole kvalitete

2.       Izraditi plan kontrole kvalitete

3.       Prepoznati prikladne statističke metode analize podataka u osiguranju kvalitete

4.       Analizirati rezultate statističke kontrole

5.       Znati pronaći odgovarajuća rješenja za upravljanje procesima

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

3

1-5

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-5

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

95

Završni ispit **

3

1-5

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

95

Ukupno:

6

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz svih kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% ………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………dobar (3)

81% -   90% ……….vrlo dobar (4)

91% - 100% …………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.                 Hugh Jack: Automating Manufacturing Systems with PLCs, GNU Free Doc. License, Copyrigh © 1993-2005 Hugh Jack,  http://claymore.engineer.gvsu.edu/~jackh/books.html

2.                 Niko Majdandžić: Izgradnja informacijskih sustava proizvodnih poduzeća, Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2004, ISBN 9536048256

3.                 Bishop, R. H.: The Mechatronics Handbook, Published by CRC Press 2002, ISBN 0849300665

4.                 Alciatore, David G. & Histand, Michael B.: Introduction to Mechatronics & Measurement Systems, MacGraw Hill 2003,  ISBN 0072402415

5.                 Orita D.I.Nwokah & Yildirim Hurmuzlu: The Mechanical systems design handbook: modeling, measurement and control,  Published by CRC Press 2001, ISBN 0849385962

6.                 Hans Berger: Automating with STEP7 in LAD and FBD, Publicis MCD Werbeagentunr GmbH, Munich, 2001, ISBN 3895781703

7.                 Kondić, Ž. Kvaliteta i metode poboljšanja, 2004.

8.                 E. Banovac, D. Kozak, L. Maglić: Osnove, metode i alati kvalitete, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu 2011.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo