Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Strojevi i proizvodna oprema - praksa

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodnog strojarstva

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

2.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

0+60+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznati studente sa vrstama, primjenom i mogućnostima strojeva i opreme u proizvodnji.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       razlikovati pojedine strojeve i proizvodnu opremu

2.       prepoznati dijelove strojeva i opreme

3.       pokazati razlike kod upravljanja klasičnih i numerički upravljanih strojeva

4.       znati kako skladištiti, čuvati i zaštititi pribor i opremu

5.       znati odrediti uvjete korištenja i održavanje strojeva i opreme

6.       znati odrediti potrebnu zaštitu na radu

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-6

Priprema prezentacije

Prezentacija

50

95

Završni ispit **

3

1-6

Priprema za provjeru znanja

Seminarski rad i usmena provjera znanja

50

95

Ukupno:

5

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Obavezan dolazak na vježbe.

Periodična provjera znanja sastoji se od izrade prezentacije i prezentiranja iste.

Prezentacija može trajati najdulje 15 min po studentu.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Studenti koji nisu riješili ispit putem prezentacije na ispitnim rokovima imaju obavezu izraditi seminarski rad i pristupaju usmenoj provjeri znanja.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Iz kolegija Strojevi i proizvodna oprema – praksa nema brojčane ocjene već samo Položio (P) ili Nije položio (N).

1.8.     Popis literature

1.                 Zapisi i fotografije sa vježbi.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo