Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Tehnologija IV

Studijski program

Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Obavezni                                       

Studijska godina

3. godina (V. Semestar)

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

45+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje studenta s aktivnostima montaže proizvoda u radioničkim i terenskim uvijetima. Aktivnosti vezane uz montažu proizvoda iz tzv. linijske proizvodnje, maloserijske i pojedinačne izrade i montaže proizvoda  u radioničkim uvjetima, te pojedinačne montaže velikih proizvoda (mostova spremnika) u terenskim uvjetima.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Upisana treća godina  Stručnog studija Proizvodno strojarstvo.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješnog završenog predmeta student će moći:

1.       Definirati montažu u linijskoj, maloserijskoj i pojedinačnoj proizvodnji

2.       Opisati montažu proizvoda u radioničkim uvjetima

3.       Opisati pojedinačne montaže velikih proizvoda u terenskim uvjetima

4.       Objasniti temeljne principe koji se primjenjuju kod montaže proizvoda

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 samostalni zadaci 

 ostalo

1.5.    Obveze studenata

Predavanja. Vježbe: auditorne, terenske.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja

1,5

1-4

Prisutnost na nastavi

Evidencija

5

10

Pohađanje vježbi

0,5

1-4

Prisustvo uz aktivno sudjelovanje

Evidencija i pregled vježbi

5

10

Periodična provjera znanja

1,0

1-4

Priprema za kolokvij ili pismeni ispit

3. kolokvija

20

35

Završni ispit **

2,0

1-4

Ponavljanje usvojenog gradiva

Pismena i usmena provjera znanja

25

45

Ukupno:

5

     

55

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Sudjelovanje na predavanjima i vježbama, ispunjene sve obveze (predani seminarski radovi), položena tri kolokvija (trajanje kolokvija:jedan školski sat). Ako se ne polože kolokviji potrebno je na cjelovitom ispitu polagati (trajanje ispita: dva i pol školska sata). Nakon položenih kolokvija ili cjelovitog ispita potrebno pristupiti usmenom dijelu ispita.

1.8.     Popis literature

1.       I. Veža, Projektiranje proizvodnih procesa, FESB, Split, 1998.

2.       B. Vranješ, B. Jerbić, Z. Kunica, Projektiranje proizvodnih sustava, Organizacija proizvodnje, sv.3., Biblioteka inženjerski priručnik 4/III, ISBN 953-0-31682-8, 73-130, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

3.       http://www.sfsb.hr/kth/zavar/index.html

   

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo