Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Teorija i tehnika mjerenja

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

3.

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

4

Broj sati (P+V+S)

30+15+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Stjecanje znanja o  osnovnim mjernim tehnikama koje se koriste u strojarstvu, te osposobljavanje za provođenje mjerenja i tumačenja mjernih rezultata.

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

Prema studijskom programu.

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

1.       Objasniti osnovne SI,  izvedene i dozvoljene mjerne jedinice

2.       Izračunati mjerne nesigurnosti za provedeno mjerenje

3.       Prepoznati mjerne metode obzirom na mjesto mjerenja i veličinu

4.       Primijeniti proces mjerenja duljine u strojarskom pogonu

5.       Primijeniti proces mjerenja mehaničkih veličina

6.       Objasniti i ispravno tumačiti rezultate provedenog mjerenja

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

vježbe 

 samostalni zadaci   

1.5.    Obveze studenata

Prisustvovanje predavanjima i vježbama
Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

1

1-6

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

5

Periodična provjera znanja

3

1-6

Priprema za pismenu provjera znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

50

100

Završni ispit **

3

1-6

Priprema za provjeru znanja

Pismena i usmena provjera znanja

50

100

Ukupno:

4

     

50

100

**Završni ispit student mora polagati samo ako nisu postignuti minimalni bodovi, u određenom vremenskom roku, na periodičnoj provjeri znanja

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Oblici provođenja nastave: Predavanja, vježbe

Način polaganja ispita: Ispit se polaže kolokvijalno ili izradom seminarskih radova

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela ispita.

Vrijeme trajanja svakog pojedinačnog kolokvija ili pismenog dijela ispita je do 90 minuta.

Ukoliko je student postigao najmanje minimalni broj bodova na periodičnoj provjeri znanja ne pristupa usmenom dijelu ispita.

Za pozitivnu ocjenu iz kolegija potrebna je pozitivna ocjena iz oba kolokvija.

Ukoliko studenti nisu riješili neki od kolokvija isti nije moguće pisati na ispitnim rokovima.

Na redovitim i izvanrednim ispitnim rokovima studenti koji su postigli najmanje minimalni broj bodova pristupaju usmenom dijelu ispita.

Usmeni dio ispita može trajati do 20 minuta po studentu.

Utjecaj minimalnog i maximalnog postotka na ocjenu:

50% -   70% …………….dovoljan (2)

71% -   80% ………………..dobar (3)

81% -   90% ……….….vrlo dobar (4)

91% - 100% ……………..izvrstan (5)

1.8.     Popis literature

1.    Vnučec, Z.: Repetitorij 1 iz Teorije i tehnike mjerenja, 1. dio: Uvod u tehnička mjerenja, interno izdanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2004.

2.    Maglić, L.: Repetitorij 1 iz Teorije i tehnike mjerenja, 2. dio: Mjerenje temperature, interno izdanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2004.

3.    Živić, M.: Repetitorij 1 iz Teorije i tehnike mjerenja, 3. dio: Mjerenje tlaka, interno izdanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2004.

4.    Maglić, L.: Repetitorij 2 iz Teorije i tehnike mjerenja: Mjerenje oblika i dimenzija, interno izdanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2004.

5.    Vnučec, Z.: Repetitorij 3 iz Teorije i tehnike mjerenja: Mjerenje mehaničkih veličina električnim putem, interno izdanje, Strojarski fakultet, Slavonski Brod, 2004.

6.    Inženjerski priručnik - 1. knjiga: Temeljni pojmovi, poglavlje 11: Mjeriteljstvo, str. 951-1042, Školska knjiga, Zagreb 1996.

7.    Bego, V.: Mjerenja u elektrotehnici, Tehnička knjiga, Zagreb 1991.

8.    Farago, F. T.; Curtis, M. A.: HandbookofDimensionalMeasurements, Industrial Press Inc. New York, 1994.

9.    Profos, P.; Pfeifer, T.: Handbuch der industriellen Messtechnik, R. Oldenbourg Verlag, München Wien 1994.

Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo