Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija

Toplinska obradba

Studijski program

Preddiplomski strulni studij Proizvodno strojarstvo

Status kolegija

 Izborni

Studijska godina

Druga

Bodovna vrijednost i broj sati nastave

ECTS koeficijent opterećenja studenata

5

Broj sati (P+V+S)

30+30+0

1.       OPIS KOLEGIJA

 

1.1.    Ciljevi kolegija

Upoznavanje s postupcima toplinske obrade metala čitavog volumena (žarenje, kaljenje, popuštanje, klasično poboljšavanje, izotermičko poboljšavanje) te s postupcima modificiranja i prevlačenja površina metala (površinske toplinske obrade, toplinsko kemijske površinske obrade).

1.2.    Uvjeti za upis kolegija

-

1.3.    Očekivani ishodi učenja za kolegij

Nakon uspješno položenog ispita student će moći:

1.       Analizirati pretvorbe i osnovne postupke toplinske obrade čelika

2.       Opisati postupak određivanja parametara toplinske obrade

3.       Definirati parametre postupaka žarenja i kaljenja

4.       Klasificirati sredstva i uređaje u toplinskoj obradi

5.       Opisati postupke površinske toplinske obrade

6.       Opisati toplinsko kemijske postupke

7.       Opisati postupke toplinske obrade alatnih čelika

8.       Objasniti značaj i vrste zaštitnih atmosfera u toplinskoj obradi

1.4.    Vrste izvođenja nastave

 predavanja

 vježbe 

 

1.5.    Obveze studenata

Pravo na potpis kojim se u indeksu potvrđuje uredno izvršavanje propisanih obveza i stječe pravo polaganja ispita imaju studenti koji su bili prisutni na minimalno 70 % od ukupnog broja nastavnih sati i uredno izvršili dogovorene studijske obveze.

 

1.6.    Praćenje rada studenata

Raspodjela ECTS-a

Struktura ocjenjivanja

Vrsta aktivnost

ECTS

Ishodi učenja

Aktivnost studenata

Metode procjenjivanja

Postotak ocjene

Min

Max

Predavanja i vježbe

2

1-8

Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama

Evidencija prisutnosti studenata

0

0

Seminarski rad

0,5

1-8

Izrada seminarskog rada

Seminarski rad

5

10

Periodična provjera znanja

2,5

1-8

Priprema za pismenu provjeru znanja

Kolokvij 1
Kolokvij 2

45

90

Završni ispit **

2,5

1-8

Priprema za provjeru znanja

Pismena provjera znanja

45

90

Ukupno:

5

     

50

100

**Pismenoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

1.7.    Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se polaže pismeno.             

Pismeni dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem dva kolokvija koji se polažu periodično tijekom nastave.

Tijekom nastave obvezna je izrada seminarskog rada.

Kriteriji ocjenjivanja (kolokvija i pismenog dijela ispita):

  0 – 49 %             – nedovoljan (1)

50 – 62 %             – dovoljan (2)

63 – 75 %             – dobar (3)

76 – 88 %             – vrlo dobar (4)

89 – 100 %          – izvrstan (5)

Konačna ocjena ispita određuje se na osnovi ocjene seminarskog rada i ocjena kolokvija odnosno ocjene pismenog dijela ispita, a sukladno postotnom udjelu tih ocjena.

Kod određivanja ocjene pismenog dijela ispita na osnovi pozitivno ocjenjenih kolokvija uzima se u obzir srednja vrijednost postotka bodova ostvarenih na kolokvijima.

Duljina trajanja kolokvija i ispita:

-          kolokvij - do 45 min

-          pismeni dio ispita - do 90 min

1.8.     Popis literature

1.       D. Krumes: Toplinska obradba, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2000.

2.       D. Krumes: Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2004.

3.       M. Stupnišek, F. Cajner: Osnove toplinske obradbe metala, FSB, Zagreb, 2001.

4.       M. Novosel, D. Krumes: Željezni materijali II. dio: Konstrukcijski čelici, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1995.

5.       M. Novosel, F. Cajner, D. Krumes: Alatni materijali, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 1996.

1.9.    Komentari

 

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo