Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

Opis kolegija

Opće informacije

Naziv kolegija Upravljanje materijalom
Studijski program Preddiplomski stručni studij Proizvodno strojarstvo
Status kolegija  Obavezni                                       
Studijska godina treća
Bodovna vrijednost i broj sati nastave ECTS koeficijent opterećenja studenata 5
Broj sati (P+V+S) 30+30+0

 

 1. 1.OPIS KOLEGIJA

 

 1. Ciljevi kolegija
Cilj kolegija je ukazati na važnost poznavanja problematike upravljanja materijalom u proizvodnim tvrtkama jer materijal često sudjeluje velikim dijelom u troškovima proizvoda.
 1. Uvjeti za upis kolegija
            -
 1. Očekivani ishodi učenja za kolegij
Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija studenti će moći:
 1. te pripadajuće dokumente
 2. napraviti specifikaciju potrebnog materijala za neki proizvod
 3. izračunati i planirati potrebne količine različitih vrsta materijala
  1. Vrste izvođenja nastave
 

 predavanja

 seminari i radionice 

 vježbe 

 
 1. Obveze studenata
Prisustvovanje predavanjima i vježbama uz dozvoljeni broj izostanaka prema Pravilniku o studiranju.
 1. Praćenje rada studenata

 

Raspodjela ECTS-a

 

Struktura ocjenjivanja
Vrsta aktivnost ECTS Ishodi učenja Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Postotak ocjene
Min Max
Predavanja i vježbe 2,0 1-6 Aktivno sudjelovanje na predavanjima i vježbama Evidencija prisutnosti studenata 0 0
Seminarski rad** 0,5 1-6 Izrada i izlaganje seminarskog rada Prezentacija seminarskog rada 0 10
Periodična provjera znanja 2,0 1-6 Priprema za pisanu provjera znanja Kolokvij 1
Kolokvij 2
25 50
Završni ispit * 2,0 1-6 Priprema za provjeru znanja Pisana* provjera znanja 25 50
1,0 1-6 Priprema za provjeru znanja Usmena provjera znanja 25 50
Ukupno: 5       50 100

 

*Pisanoj provjeri znanja na Završnom ispitu student pristupa samo ako nisu postignuti minimalni bodovi na periodičnoj provjeri znanja.

**Seminarski rad nije obavezan, ali izradom i izlaganjem seminara student može ostvariti dodatne bodove za povećanje pozitivne ocjene.

 1. Ocjenjivanje i vrednovanje rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Ispit se sastoji od:

-        Pisanog dijela ispita

-        Usmenog dijela ispita     

Pisani dio ispita moguće je zamijeniti polaganjem kolokvija K1 i K2.

 

Ispit preko kolokvija:

Svaki kolokvij mora biti ostvaren s najmanje 50 %. Ukupna uspješnost iz oba kolokvija se računa po izrazu (K1(%)+K2(%))/2.

 

Kriterij vrednovanja pisanog dijela ispita:

50 – 62 %                          – dovoljan          (2)

63 – 75 %                          – dobar               (3)

76 – 88 %                          – vrlo dobar       (4)

89 – 100 %                        – izvrstan            (5)

 

Usmeni dio ispita se vrednuje ocjenama 1 do 5 te mora biti pozitivan za ukupnu pozitivnu ocjenu ispita. Ukupna ocjena kolegija je prosječna ocjena usmenog i pisanog dijela.

 

Student može ostvariti dodatni bonus:

 • Seminarski rad  (do 10 %) (nije obavezan, ali je moguće izraditi jedan ili više seminarskih radova).
 • Dodatni bodovi služe za povećanje pozitivne ocjene pisanog dijela ispita (dodaju se na ispitu, ne na kolokvijima)
 • Duljina i način trajanja ispita:   Pisani dio ispita               - do 60 min.

                                                                   Usmeni dio ispita            - do 15 min.

 1.  Popis literature
 2. Majdandžić, Niko; Lujić, Roberto; Matičević, Gordana; Šimunović, Goran; Majdandžić, Igor: Upravljanje proizvodnjom. Slavonski Brod; Sveučilište u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, 2001.
 3. Filetin, Tomislav: Izbor materijala pri razvoju proizvoda. Zagreb; Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2006.
 4. Arnold, J.R. T.; Chapman, N.S.: Introduction to Materials Management. Prentice Hall (7th edition), 2012.
 5. Ferišak, Vilim.: Elementi managementa nabave, Vlastito izdanje, Zagreb, 1999.
  1. Komentari
 
  -

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo