Veleučilište u Slavonskom Brodu

  
.

OPĆENITO O STUDIJSKOM PROGRAMU

Naziv studija je: Energetika.

Nositelj studija: Veleučilište u Slavonskom Brodu.

Tip studijskog programa: Specijalistički diplomski stručni studij

Znanstveno područje: Tehničke znanosti

Znanstveno polje: Strojarstvo

Specijalistički diplomski stručni studij Energetika je nastavak na preddiplomski studij (180 ECTS) i predviđen je u trajanju od dvije godine ( 120 ECTS ) čime se omogućava vertikalna i horizontalna mobilnost studenata. Studij se izvodi kao redoviti studij i kao izvanredni studij, a traje 4 semestra (2 godine) te nakon završetka (zajedno sa preddiplomskim)  stječe se minimalno 300 ECTS.)

Stručni naziv koji se stječe završetkom studija: stručni specijalist inženjer strojarstva / stručna specijalistica inženjerka strojarstva (struč. spec. ing. mech.)

Uvjeti za upis na specijalistički diplomski stručni studij Energetike su završen minimalno preddiplomski studij iz područja Tehničkih znanosti (180 ECTS) te zadovoljavanje uvjeta definiranih natječajem za upis.

Pojedina nastavna godina se sastoji od dva semestra, zimskog i ljetnog čije se trajanje utvrđuje Nastavnim kalendarom, o kojem odluku donosi Stručno vijeće Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Nastava se izvodi prema Rasporedu nastave koji se utvrđuje početkom nastavne godine. Nakon odslušanog pojedinog semestra, uz ispunjene uvjete predviđene studijskim programom student može polagati pojedini ispit na ispitnim rokovima koji se unaprijed i pravovremeno javno oglašavaju na oglasnoj ploči i Internet stranici Veleučilišta.

Prvi, drugi i treći semestar čine šest nastavnih predmeta, a četvrti semestar četiri. Studijski program je fleksibilan pa studenti u 2., 3. i 4. semestru biraju između ponuđenih izbornih predmeta. Svaki pojedini semestar studija je bodovan s 30 ECTS bodova. Student stječe pravo upisa u 2. godinu studija nakon što položi ispite u vrijednosti 42 ECTS boda u prethodnoj godini. Upisi u iduću akademsku godinu organiziraju se nakon jesenskog ispitnog roka.

Kako bi bio što bolje pripremljen za tržište rada student u četvrtom semestru radi stručnu praksu.

  

Godina studija: 1. Semestar: 1.
PREDMET P V S ECTS ST
Generatori pare 45 30 0 6 O
Kompresori i ventilatori 30 30 0 5 O
Termoenergetska postrojenja 30 30 0 5 O
Mjerenja u energetici 30 30 0 5 O
Čvrstoća energetske opreme 30 30 0 5 O
Strani jezik 15 30 0 4 O
            Godina studija: 1. Semestar: 2.
PREDMET P V S ECTS ST
Izmjenjivači topline 45 30 0 6 O
Materijali u energetici 45 15 0 5 O
Toplinske turbine 45 30 0 6 O
Elektromotorni pogoni 30 15 0 4 O
Energetika i zaštita okoliša 30   15 4 O
Izborni kolegij 1       5 I
Izborni nastavni predmeti
Dizalice topline 30 15 15 5 I
Sustavi za upravljanje energetskim procesima 30 30 0 5 I
Godina studija: 2. Semestar: 3.
PREDMET P V S ECTS ST
Sušare i industrijske peći 30 15 15 5 O
Tlačna oprema i cjevovodi 30 15 15 5 O
Hidraulički strojevi 30 30 0 5 O
Plinska tehnika 30 30 0 5 O
Rashladna tehnika 30 30 0 5 O
Izborni kolegij 2.       5 I
Izborni nastavni predmeti
Tehnika grijanja 30 30 0 5 I
Tehnologije pohrane energije 30 15 15 5 I
Godina studija: 2. Semestar: 4.
PREDMET P V S ECTS ST
Stručna praksa 0 150 0 5 O
Završni rad 0 0 0 15 O
Izborni kolegij 3.       5 I
Izborni kolegij 4.       5 I
Izborni nastavni predmeti
Energetski auditi 30 25 5 5 I
Održavanje energetskih postrojenja 30 30 0 5 I
Efikasnost i svojstva energetskih postrojenja 30 15 15 5 I

P- ukupni broj sati nastave predavanja   V- ukupni broj sati nastave vježbi

S - ukupni broj sati nastave seminara O – obvezni predmet     I – izborni predmet

Radi osiguranja mobilnosti studenata, studenti Veleučilišta u Slavonskome Brodu mogu izabrati pojedine predmete na drugim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj uz uvjet da se pojedini nastavni predmet izvodi u istom semestru kao i na matičnoj ustanovi studenta (Veleučilištu u Slavonskom Brodu) te da ishodi učenja za pojedini predmet odgovaraju ishodima učenja nastavnog predmeta koji se izvodi na matičnoj ustanovi.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija Energetika studenti će moći:

1.       opisati i analizirati pretvaranje energije u termoenergetskim postrojenjima za proizvodnju električne i toplinske energije

2.       izračunati i objasniti performanse plinskih turbina te kombiniranih parno-plinskih turbina.

3.       objasniti te diskutirati utjecaj na okoliš energetskih sustava

4.       proračunati glavne dimenzije tlačnih dijelova generatora pare.

5.       objasniti strukturu, svojstva i primjenu pojedinih tehničkih materijala u energetici

6.       objasniti osnovne mjerne metode za mjerenje struje, napona, snage, radne i jalove energije, kvalitete električne energije, protoka i razine tekućine, temperature, tlaka, vlažnosti i toplinske energije

7.       primijeniti usvojena znanja na izradu toplinskih proračuna izmjenjivača topline.

8.       odabrati prikladni elektromotor za pogon industrijskog elektromotornog pogona 

9.       opisati tehnička rješenja, opremu i uređaje u neposrednoj primjeni sušenja higroskopnih materijala i proizvoda

10.     opisati karakteristike, odabrati vrstu i provesti proračun toplinske izolacije cjevovoda, spremnika i opreme

11.     prosuditi mogućnosti i odabrati adekvatni hidraulički stroj za danu situaciju

12.     opisati postupke i tehnologije izgradnje plinovoda i plinskih instalacija

13.     opisati procese i uređaje u tehnici hlađenja

14.     individualno i/ili timski sudjelovati u odabiru opreme i kreiranju pojedinih segmenata tehničkih rješenja grijanja

15.     sudjelovati u energetskom pregledu zgrada i energetskom pregledu velikih poduzeća

Stručni specijalist inženjer strojarstva može biti i ovlašteni inženjer strojarstva uz ispunjenje ostalih uvjeta propisanih zakonom.

Studentima koji odslušaju nastavni predmet Energetski auditi Veleučilište u Slavonskom Brodu, kao ovlašteni nositelj izobrazbe za osposobljavanja osoba koje provode energetsko certificiranje i energetske preglede zgrada, će izdati uvjerenje o uspješno završenom Program izobrazbe za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada MODUL 1 i MODUL 2. 

Također, Veleučilište u Slavonskom Brodu kao ovlašteni nositelj izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća će studentima koji odslušaju nastavni predmet Energetski auditi izdati uvjerenje o uspješno završenom Program izobrazbe za energetske preglede velikih poduzeća.

U Republici Hrvatskoj srodan studijski program izvode Tehnički fakultet u Rijeci, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu te Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Diplomski stručni studij Energetika je po strukturi i načinu izvođenja usporediv i sa studijskim programima tehničkih znanosti u Europskoj uniji i šire koji izvode: Faculty of power and aeronautical engineering in Warsaw, Faculty of Mechanical Engineering in Brno, Faculty of Mechanical Engineering in Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering in Bratislava, Faculty of Mechanical Engineering in Prague, Budapest University of Technology and Economics - Department of Energy Engineering, Faculty of Energy Engineering and Industrial Management in Oradea, Mašinski fakultet u Beogradu, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Mašinski fakultet u Tuzli, Univerzitet Crne Gore - Mašinski fakultet, Guru Gobind Singh Indraprastha University Dwarka in Delhi, Visvesvaraya Technological University in Belgaum i dr.

Bilinogojstvo

Menadžment

Strojarstvo